Tự bảo vệ mình trước dịch cúm túp A/H5N1

Virus cúm đã gây nhiều vụ dịch lớn trên thế giỏi vói tỷ lộ tử vong cao. Có virus cúm là A, ồ và c, trong đó virus cúm A hay gây bệnh cho ngưòi, típ virus cúm lại có…