Nguy cơ bệnh dại gia tăng

Khi đã lên cơn dại, 100% ngưòi bệnh đểu tử vong. Có những thòi điểm, bệnh dại lồ bệnh dứng dẩu trong số 10 bệnh truyền nhiễm có tỷ lộ tử vong cao nhất ỏ Việt Nam. Trong 5 thống…